تاریخچه

پس از حضور دبیر کل انجمن PIANC در دوره های هشتم و نهم همایش بین المللی دوسالانه سواحل، بنادر و سازه های دریایی (ICOPMAS ۲۰۰۸، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲)و با توجه به سطح بالای علمی و اجرایی همایش دبیرخانه دایمی همایش بین المللی دوسالانه سواحل، بنادر و سازه های دریایی از سال ۲۰۱۰ بعنوان اولین عضو واجد شرایط  در خاورمیانه انتخاب و بطور رسمی شروع به کار نموده است.

عضویت جمهوری اسلامی ایران در انجمن پیانک توسط مجلس شورای اسلامی نیز به شماره مصوبه ۱۱۰/۳۰۶۱۶ در تاریخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۱ به تصویب رسیده است.