موضوعات

1-    مهندسی بنادر

o سازه ها/زیرساختهای بنادر آبراهه ای و ساحلی

o مدلسازی عددی و فیزیکی

o نگهداری، بازسی و تعمیر سازه های بندری

o مواد و تجهیزات توین ساخت سازه های بندری

o هیدروگرافی و لایروبی

2-    مدیریت و طراحی بنادر

o طراحی تفرجگاه ساحلی، بندرگاه و بندر

o جنبه های دریایی

o عملیات و نگهداری

o پهلوگیری و حرکت کشتی

o مدیریت ایمنی بندر

3-    مهندسی سواحل

o زیرساختهای ساحلی

o پایداری ساحل

o سیستمهای آبگیری و تخلیه

o حفاظت ساحلی

o خورهای جزر و مدی

o مواد قابل استفاده در محیط زیست دریایی

o فرایندهای ساحلی

o هیدرودینامیک و رسوب ساحلی

o هیدروگرافی و تجهیزات نقشه برداری دریایی

o سنجش از دور

o GIS

o موج و جریان

o انتقال رسوب، فرسایش و ژئومورفولوژی

4-    منطقه ساحلی و مدیریت مخاطرات ساحلی

o مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM)

o توسعه سواحل

o جنگلها و گیاهان ساحلی

o صنعت توریسم و گردشگری

o روشهای عددی

o تحلیل امواج طوفانی

o سونامی

o مدیریت بحران بلایای طبیعی

o مدیریت ایمنی دریایی

5-    کشتیرانی و ناوبری سواحل و آبراهه ها

6-    مباحث محیط زیست سواحل و بنادر و تغییرات اقلیم

o دستورالعملها، قوانین و کنوانسیونهای بین المللی

o آلودگی و تاثیرات زیست محیطی سازه ها و حمل و نقل دریایی

o اکوسیستم دریایی و ساحلی

o تغییرات آب و هوا

o انرژی تجدیدپذیر دریایی

7-    مهندسی خطوط لوله دریایی و فراساحل

o طراحی و ساخت سازه های فراساحل

o نگهداری، بازرسی و تعمیر سازه های فراساحل

o طراحی و ساخت لوله های زیر دریا

o ژئوتکنیک دریایی