اهداف

·         فراهم نمودن اتاق فکری بین المللی برای مهندسین سواحل، بنادر و آبراهه های داخلی در کشورهای در حال توسعه و بمنظور تبادل اطلاعات و تجربیات میان آنها و همکاران مرتبط کشورهای صنعتی

·         توانمندسازی کشورهای درحال توسعه برای داشتن بانک اطلاعاتی متخصصین در حوزه های سواحل، بنادر و آبراهه های داخلی