زمینه فعالیت

  • تهیه دستورالعملها و گزارشات تخصصی و پیشنهادات فنی
  • تشکیل گروههای کاری و کمیسیون های بین المللی
  • ارتباط کمیسیون ها ی حمل و نقل دریایی بین المللی
  • برگزاری کنگره های بین المللی هر ۴ سال یکبار
  • برگزاری کنفرانس هایPIANC-COPEDEC هر ۴ سال یکبار
  • حمایت از متخصصین جوان و کشورهای در حال