انتظارات از نمایندگان کمیسیونها

        ۱- هر      عضو کمیسیون تخصصی PIANC فردی متخصص و واجد شرایط است که به عنوان نماینده توسط کشورشانتخاب می شود و بصورت یک پل ارتباطی میان کمیسیون(PIANC) و سازمان ناوبری در کشورش می باشد.

۲-      نماینده هر کشور برای ۴ سال انتخاب می شود و می تواند حداکثر برای دو دوره دیگر انتخاب شود.

۳-      اعضاء باید به موارد زیر عمل کنند:

-شرکت در جلسات منظم کمیسیونها

-انجام فعالیتهای محوله

-کمک به بررسی گزارشات گروههای کاری و اطمینان از تطابق آنها با فهرستها و استانداردهای تخصصی که مورد تصویبPIANCباشد

-تهیه ابلاغیه های درخواستی در زمانهای مناسب

-نمایندگی داشتن از طرفPIANCدر کنفرانسها و فعالیتهای داخلی کشور

۴-      فعالیتهای اصلی کمیسیونها که از اعضاء آن انتظار می رود در آنها بر حسب توانایی هایشان شرکت داشته باشند از جمله:

-انجام قسمتهایی وابسته از برنامه استراتژیکی سازمان

-ایجاد، مدیریت، همکاری و نظارت بر گروههای کاری

-پیشنهاد موضوعات برای کنفرانسها

-طرح ایده های جدید در طراحی مقالات برای نشریات

-تهیه اطلاعات تخصصی و غیر تخصصی درباره فعالیتهای مربوط به کمیسیونها در زمینه های مشخص برای پایگاه اینترنتی

-شرکت در کنفرانسها، سمینارها، کارگاهها و بحثهای داخلی و خارجی

-جذب منابع مالی از محلهای مناسب و مرتبط و شرکتهای همکار برای پشتیبانی از فعالیتهایPIANC

-تهیه اطلاعات برای مدیران و دبیرخانه در موضوعاتی که مرتبط با حیطه کاری اعضاء است

-پشتیبانی از زیر کمیسیون ها در انجام وظایف

۵-   جلسه کمیسیون ها سالیانه دوبار تشکیل می شود. جلسه اول در بهار تشکیل می شود و در مورد راههای ایجاد ارتباطات بین کمیسیون ها بحث و اظهار نظر می شود و جلسه دوم در پاییز هر سال و معمولاً در یکی از کشورهای عضو کمیسیون تشکیل می شود.

۶-      هیچ هزینه ای بایت فعالیتهای اعضاء کمیسیون پرداخت نمی شود مگر با توافق دبیرخانه.

۷-      زبان مورد استفاده در بحثها انگلیسی می باشد و انتظار می رود اعضاء در حد مورد قبولی این زبان را بدانند.

 

شایان ذکر است که آخرین ترکیب نمایندگان کشور جمهوری اسلامی ایران در انجمن عبارت است از:

- محمدرضا الهیار، نماینده اول کشور در انجمن

- بهزاد الوند ، جانشین نماینده اول کشور 

- بابک بنی جمالی، نماینده در کمیسیون دریایی MarCom

-ناصر حاجی زاده ذاکر، نماینده در کمیسیون محیط زیست EnviCom

-رضا سهرابی، نماینده در کمیسیون متخصصین جوان YPCom

-عبدالکریم رزازان، نماینده در کمیسیون همکاری بین الملل CoCom

- سحر مختاری ، نماینده کمیسیون ارتقا ProCom

- رضا سفاری ، نماینده کمیسیون ناوبری رودخانه ای InCom

- علیرضا شفیعی فر ، نماینده دوم در کمیسیون متخصصین جوان YPCom

-محمد حسین نعمتی ، نماینده دوم در کمیسیون همکاری بین الملل CoCom

- افشان خالقی ، دبیر بخش ملی پیانک ایران

- سید محمد حسینی نژاد ، کارشناس دبیرخانه پیانک ایران