کشورهای عضو

این انجمن دارای بیش از ۴۵۰ عضو حقوقی و ۲۰۰۰ عضو متخصص علاقه مند و ۳۸ عضو واجد شرایط (Qualifying Member) و ۲۶ بخش ملی (National Section) در سراسر دنیا می باشد.