کمیته های تخصصی

این انجمن دارای ۸ کمیسیون متشکل از بهترین متخصصان بین المللی در زمینه های فنی، اقتصادی و زیست محیطی مربوط به زیرساخت های ترابری دریایی و عهده دار تهیه آیین نامه ها و دستورالعملهای فنی به شرح زیر می باشد:

1-      کمیسیون ناوبری رودخانه ای (InCom)

2-       کمیسیون دریایی (MarCom)

3-       کمیسیون محیط زیست (EnviCom)

4-       کمیسیون ناوبری تفریحی (RecCom)

5-      کمیسیون همکاری (CoCom)

6-      کمیسیون متخصصین جوان (YPCom)

7-      کمیسیون مالی (FinCom)

8-       کمیسیون ارتقاء (ProCom)