اعضاء

کمیته هماهنگی ملی (LOC) متشکل از اعضاء ذیل می باشد:

محمدرضا الهیار – رییس

محمد حسینی نعمتی – دبیر

سمیه شوقیان – کارشناس

افشان خالقی - کارشناس

مهدی حسینی نژاد - کارشناس