اعضا

کمیته هماهنگی بین المللی (IOC) متشکل از اعضاء ذیل می باشد:

Freddy Wens - رییس کمیته

Geert Van Cappellen - دبیر کل پیانک

Louis Van Schel– دبیر کل اسبق پیانک

 Hartmut Bruehl– نماینده آلمان

Raul Escalante– نماینده آرژانتین

Hector Estrella Mioles- نماینده فیلیپین

Gary Mocke – نماینده آفریقای جنوبی

 Mohammadreza Allahyar- نماینده ایران